Morgen bereikbaar vanaf 9:00 uur tot 12:00 uur

Klachtenreglement

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Limburg Bewind b.v.;
  Limburg Bewind b.v. als rechtspersoon die formeel optreedt als bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen
 • Directeur;
  De directeur van Limburg Bewind b.v.
 • Medewerker;
  Iedere medewerker van Limburg Bewind b.v. anders dan de directeur
 • Cliënt;
  Een rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en Limburg Bewind b.v. is benoemd tot bewindvoerder
 • Klager;
  Een rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en Limburg Bewind b.v. is benoemd tot bewindvoerder, danwel degene die gerechtigd is de onderbewindstelling te verzoeken als bedoeld in artikel 379, eerste lid en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 • Bezwaar;
  Een mondeling of schriftelijk ter kennis van Limburg Bewind b.v. gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Limburg Bewind b.v.
 • Klacht;
  Een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Limburg Bewind b.v. ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Limburg Bewind b.v.

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënt. Hij kan zich bij indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de klager
 • de dagtekening
 • een omschrijving van de klacht

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een  andere burgerlijke rechter heeft gewend
 • de klacht anoniem is
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan één jaar voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel  6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directeur danwel de door de directeur aangewezen medewerker. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door de directeur schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging Horus of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van de Horus.

Artikel 8

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 9

De directeur archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Hij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 01 januari 2021, vervangt het vorige klachtenreglement en geldt voor onbepaalde tijd.

Copyright © 2023 - Limburg Bewind